passend onderwijs

 
 

Begeleiding op school onmisbaar binnen het Passend Onderwijs

 
       
 

Er bij,
maar wel passend

Sommige leerkrachten en ouders maken zich terecht zorgen over de toekomst voor wat betreft het Passend Onderwijs. Leerkrachten hebben het, naast het ‘gewone’ lesgeven, al zo druk met heel veel bijkomende taken. En nu komt er iets nieuws op het bordje van de scholen en van de leerkracht... in de klas. Hoe kan ik een kind met een bepaalde stoornis zo goed mogelijk in de reguliere klas laten functioneren, zodat iedereen zich er ook goed bij voelt: het kind met de stoornis, de klasgenoten en de leerkracht? Hoe kan ik het pedagogisch klimaat in de klas zo goed mogelijk krijgen en houden?

 
 

Begeleiding
voor het kind

Wij bieden begeleiding aan kinderen in het onderwijs. Deze begeleiding is vooral gericht op de stoornis/beperking van het kind met het daaruit voortvloeiende gedrag en het houden van toezicht en niet op de cognitieve ontwikkeling van het kind. Praktisch gezien betekent dit dat we naast de leerling zitten, signalen van de leerling opvangen, eventueel individuele instructie geven en zo nodig bijsturen, terwijl de leerkracht het lesprogramma bepaalt en lesgeeft. Als de leerling vastloopt met een taak kunnen we individueel uitleg geven, zonder dat de hele klas wordt opgehouden. Deze vorm van begeleiding kan ertoe bijdragen dat leerlingen met een stoornis beter in het reguliere onderwijs kunnen meekomen en is dus onmisbaar binnen het Passend Onderwijs.

 
 

Hulp
voor de leerkracht

Ook de leerkracht kan ondersteuning van ons krijgen door het geven van informatie over de stoornis en wat de stoornis specifiek voor deze leerling en zijn/haar omgeving inhoudt. Begeleiding op school kan in sommige gevallen vanuit het PGB, AWBZ, particuliere middelen of het rugzakje (*) worden betaald.

 
 

Samen
staan we sterk

Afhankelijk van de hulpvraag en het beschikbare budget kunnen we de hoeveelheid uren inplannen. Zowel ouders als leerkrachten kunnen met de hulpvraag bij ons komen, maar beiden moeten het plan steunen, om een zo’n groot mogelijk resultaat te behalen. Samen zijn we sterk en met elkaar voelt beter dan alleen...

 
 

 

----------------------
(*)   In het nieuwe stelsel voor Passend Onderwijs wordt er niet meer gesproken over leerlinggebonden financiering (LGF of "rugzakje"). Het budget blijft echter wel volledig beschikbaar, maar gaat voortaan rechtstreeks naar de samenwerkende scholen.

 
     
 

Kijk voor meer informatie op onze sites en neem gerust contact met ons op:

 
 

DeUniekeRegenboog.nl
 
www.DeUniekeRegenboog.nl
Ylaine ter Steege, tel. 0592-785492

PedagogischeHulp.nl
 
www.PedagogischeHulp.nl
Ronella Mulder, tel. 0594-518647